BASES XXIV PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra no seu compromiso coa promoción e difusión da cultura emprendedora, a innovación empresarial, a creación de emprego e a Responsabilidade Social Empresarial da PEME organiza este ano a XXIV Edición do Premio Xove Empresario, co obxetivo de recoñecer e premiar a labor de aqueles emprendedores e xóvenes empresarios que co seu esforzo e dedicación contribúen día a día a crear riqueza e emprego na nosa provincia.
Este XXIV Premio Xove Empresario de Pontevedra está dirixido a aquelas ideas de negocio que sean lideradas por mozos da nosa provincia e sexan viables técnica e económicamente.
É por iso que AJE Pontevedra quere con este XXIV Premio Xove Empresario recompensar ese espíritu de loita que move a estos mozos a superar todos os obstáculos, actualiza a súa imaxe, os seus recursos e a súa enerxía en crear una empresa da que toda a sociedade se beneficia.
Este premio suporá para o xove empresario gañador a proxección, a través dos medios de prensa e publicidade, da súa actividade empresarial, servindo de exemplo de superación á xuventude, mostrando que o autoemprego e a innovación no mesmo é outra posibilidade de traballo, así como reclamar en voz alta o apoio de todos, o colectivo de emprendedores e xoves empresarios, como protagonistas do presente e do futuro da nosa provincia.

PREMIOS
Esta XXIV Edición do Premio Xove Empresario do Ano 2019 componse de dúas categorías e as seguintes mencións de honor:
– XOVE EMPRESARIO DO ANO 2019: Dotado de un Cheque Económico para gastos de Consolidación de 500€; dunha oficina ou nave no polígono industrial de Barro – Meis en función das súas necesidades e da súa actividade, con vixencia dun ano; ordenador persoal HP; Cheque de 6.000€ en formaciones de Galicia Business School; un ano de afiliación gratuíta en AJE e escultura  conmemorativa deste evento.
– XOVE EMPRENDEDOR DO ANO 2019: dotado dun Cheque Económico para gastos de Constitución de 500€; un aloxamento gratuíto durante un ano nun dos viveiros do Consorcio da Zona Franca de Vigo; ordenador persoal HP; Cheque de 6.000€ en formaciones de Galicia Business School; un ano de afiliación gratuíta en AJE e escultura conmemorativa deste evento.
Todas as candidaturas presentadas optan a:
– ACCESIT INNOVACIÓN: Un iPad; Cheque de 2.000€ en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE e escultura conmemorativa deste evento.
– ACCESIT CREACIÓN DE EMPREGO: Un iPad; Cheque de 2.000€ en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE e escultura conmemorativa deste evento.
– ACCÉSIT RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: Un iPad; Cheque de 2.000€ en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE, e escultura conmemorativa deste evento.
· Premio Honorífico ao empresario de recoñecido prestixio da provincia de Pontevedra.
· Todas as candidaturas presentadas optarán a unha nave (entre 131,20m2 y 142,70m2) no Viveiro de Empresas de Lalín da Deputación de Pontevedra, adecuada para a súa adaptación a actividade prevista durante un periodo de 1 ano sen costo, en renda e gastos de comunidade, salvo os gastos correntes/privativos que xere o propio negocio e as responsabilidades que da propia actividade se deriven.
· Ademáis todos os candidatos aos premios recibirán un diploma de participación.

REQUISITOS
Poderán presentarse todos aqueles xóvenes empresarios e emprendedores con data de nacemento non anterior ó 31 de Outubro de 1978.
• Xove Empresario do Ano 2019 empresas constituídas con anterioridade ao 30 de Abril de 2018.
• Xove Emprendedor do Ano 2019 debe ter un proxecto de empresa a punto de por en marcha ou empresa constituída con posterioridade ao 30 Abril de 2018.
Ter domicilio social na provincia de Pontevedra.
O capital social das empresas candidatas deberá estar participado nun 25% como mínimo por persoas físicas menores de 41 anos.
A empresa non poderá estar participada por entidades ou empresas de titularidade pública.
Estar ao corrente das súas obrigas fiscais, pagos de cotas á seguridade social e non ter contraída débeda algunha coa Comunidade Autónoma Galega.
Non ter solicitado declaración de concurso, non ter sido declarado insolvente ou en concurso nin estar suxeito a intervención xudicial nin inhabilitado conforme a lei concursal.
• Os candidatos deberán ter disposición para a grabación dun video promocional da súa candidatura por parte de AJE Pontevedra.
• Asistencia obrigatoria ao acto de entrega dos premios.

DOCUMENTACIÓN
Os candidatos que desexen concurrer a estes Premios deberán enviar a documentación a info@ajepontevedra.com
Solicitude de candidatura asinada que poderán conseguir na sede de AJE Pontevedra ou descargala na páxina web www.ajepontevedra.com
Memoria descritiva da actividade empresarial. (Incluindo un punto sobre as súas acción en relación RSE)
DNI do candidato ou candidatos.
Tarxeta CIF da Empresa.
Escrituras de Constitución da Empresa, estatutos e modificacións posteriores.
Logotipo para a difusión dos candidatos en web, redes, prensa e para o día do evento.

PRAZO DE ENTREGA
As candidaturas xunto coa documentación sinaladanas bases poderá presentarse ata o domingo, 27 de outubro, ás 23:59h.

ACTO DE ENTREGA
Os premios entregaranse nunha gala con motivo do XXIV PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO que terá lugar o xoves 31 de outubro, ás 20:30 horas, no Pazo de Congresos de Pontevedra. (Rúa Alexandre Bóveda, s/n CP 36005, Pontevedra).

CONFIDENCIALIDADE
Garantizarase a confidencialidade das candidaturas presentadas. Poderase difundir as características xerais das mesmas e, no seu momento, o nome, a súa actividade, logros, así como as persoas do equipo promotor. Coa presentación da candidatura autorizase á organización a acceder ás bases de datos que permitan contrastar a información presentada.

PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

A Asociación de xóvenes Empresarios de Pontevedra é unha organización de ámbito provincial, con carácter multisectorial e sen ánimo de lucro, constituida no ano 1989 por iniciativa dun grupo de persoas con inquietudes empresariais definidas entorno os mozos.
Ó longo de tres décadas, AJE Pontevedra apoiou aos xóvenes emprendedores e empresarios mediante a organización de actos propios como en colaboración coa Administración Pública e outras entidades privadas. Ditas accións de apoio incidiron dende os primeiros pasos para a constitución da empresa ata a súa consolidación, incluíndo a xestión de liñas de financiamento sen contribucións de garantías.
A nosa misión é a de promover e espertar vocacións empresariais e defender os intereses dos xóvenes empresarios, creando e favorecendo o marco adecuado para o correcto desenrolo empresarial. Desexamos axudar aos xóvenes a ter éxito a través da mellora constante no desempeño das súas actividades, como medio máis eficaz de avanzar en liña cun desenrolo sostible e enriquecedor, persoal e profesional.
Queremos contribuir a formar empresarios con valor para aceptar o desafio de desenrolar novas ideas, capaces de mellorar as cualidades persoais e das habilidades dos seus colaboradores e de asumir o risco inherente a unha actividade en constante movemento.

×