XXIII PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

BASES XXIII PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra no seu compromiso coa promoción e difusión da cultura emprendedora, a innovación empresarial, a creación de emprego e a internacionalización da PEME organiza este ano a XXIII Edición do Premio Xove Empresario, co obxetivo de recoñecer e premiar a labor de aqueles emprendedores e xóvenes empresarios que co seu esforzo e dedicación contribúen día a día a crear riqueza e emprego na nosa  provincia.

Este XXIII Premio Xove Empresario de Pontevedra está dirixido a aquelas ideas de negocio que sean lideradas por mozos da nosa provincia e sexan viables técnica e económicamente.

É por iso que AJE Pontevedra quere con este XXIII Premio Xove Empresario recompensar ese espíritu de loita que move a estos mozos a superar todos os obstáculos, actualiza a súa imaxe, os seus recursos e a súa enerxía en crear una empresa da que toda a sociedade se beneficia.

Este premio suporá para o xove empresario gañador a proxección, a través dos medios de prensa e publicidade, da súa actividade empresarial, servindo de exemplo de superación á xuventude, mostrando que o autoemprego e a innovación no mesmo é outra posibilidade de traballo, así como reclamar en voz alta o apoio de todos, o colectivo de emprendedores e xoves  empresarios, como protagonistas do presente e do futuro da nosa provincia.

 

 


PREMIOS

Esta XXIII Edición do Premio Xove Empresario do Ano 2018 componse de dúas categorías e as seguintes mencións de honor:

 • XOVE EMPRESARIO DO ANO 2018:dotado en función das súas necesidades e da súa actividade dunha oficina ou dunha nave no polígono industrial de Barro – Meis, con vixencia dun ano; ordenador persoal HP; Cheque de 6.000€ en formaciones de Galicia Business School; un ano de afiliación gratuíta en AJE e escultura conmemorativa deste evento.
 • XOVE EMPRENDEDOR DO ANO 2018:dotado con aloxamento  gratuíto durante un ano nun dos viveiros do Consorcio da Zona Franca de Vigo;  ordenador persoal HP; Cheque de 6.000€ en formaciones de Galicia Business School; un ano de afiliación gratuíta en AJE e escultura conmemorativa deste evento.

Todas as candidaturas presentadas optan a:

 • ACCESIT INNOVACIÓN: Un iPad; Cheque de 2.000€en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE e escultura conmemorativa deste evento.
 • ACCESIT CREACIÓN DE EMPREGO: Un iPad; Cheque de 2.000€en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE e escultura conmemorativa deste evento.
 • ACCÉSITÁ INNOVACIÓN NO SECTOR ALIMENTARIO: Un iPad; Cheque de 2.000€en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE, estancia gratuita durante 1 ano no Espacio Emprendedor de Marín e escultura conmemorativa deste evento.
 • Premio Honorífico ao empresario de recoñecido prestixio da provincia de Pontevedra.
 • Todas as candidaturas presentadas optarán a un dos dous postos do espazo do Centro de Emprendemento (CEM) na Cidade da cultura, adecuados para a súa adaptación a actividade prevista durante un periodo de 1 ano sen costo, en renda e gastos de comunidade, salvo os gastos correntes/privativos que xere o propio negocio e as responsabilidades que da propia actividade se deriven.
 • Todas as candidaturas presentadas optarán a unha nave (entre 131,20m2y 142,70m2) no Viveiro de Empresas de Lalín da Deputación de Pontevedra, adecuada para a súa adaptación a actividade prevista durante un periodo de 1 ano sen costo, en renda e gastos de comunidade, salvo os gastos correntes/privativos que xere o propio negocio e as responsabilidades que da propia actividade se deriven.
 • Ademáis todos os candidatos aos premios recibirán un diploma de participación.

REQUISITOS

 • Poderán presentarse todos aqueles xóvenes empresarios e emprendedores con data de nacemento non anterior ó 31 de Outubro de 1977.
 • Xove Empresario do Ano 2018 empresas constituídas con anterioridade ao 30 de Abril de 2017.
 • Xove Emprendedor do Ano 2018 debe ter un proxecto de empresa a punto de por en marcha ou empresa constituída con posterioridade ao 30 Abril de 2017.
 • Ter domicilio social na provincia de Pontevedra.
 • O capital social das empresas candidatas deberá estar participado nun 25% como mínimo por persoas físicas menores de 41 anos.
 • A empresa non poderá estar participada por entidades ou empresas de titularidade pública.
 • Estar ao corrente das súas obrigas fiscais, pagos de cotas á seguridade social e non ter contraída débeda algunha coa Comunidade Autónoma Galega.
 • Non ter solicitado declaración de concurso, non ter sido declarado insolvente ou en concurso nin estar suxeito a intervención xudicial nin inhabilitado conforme a lei concursal.
 • Os candidatos deberán ter disposición para a grabación dun video promocional da súa candidatura por parte de AJE Pontevedra.
 • Asistencia obrigatoria ao acto de entrega dos premios.

DOCUMENTACIÓN

Os candidatos que desexen concorrer a estes Premios deberán enviar a  documentación a info@ajepontevedra.com

 • Solicitude de candidatura asinada que poderán conseguir na sede de AJE Pontevedra ou descargala na páxina web ajepontevedra.com
 • Memoria descritiva da actividade empresarial. (Incluindo un punto sobre as súas acción en relación RSC)
 • DNI do candidato ou candidatos.
 • Tarxeta CIF da Empresa.
 • Escrituras de Constitución da Empresa, estatutos e modificacións posteriores.
 • Logotipo para a difusión dos candidatos en web, redes, prensa e para o día do evento.

PRAZO DE ENTREGA

As candidaturas xunto coa documentación sinaladanas bases poderá presentarse ata o 28 de outubro, ás 23:59h.

ACTO DE ENTREGA

Os premios entregaranse nunha gala con motivo do XXIII PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO que terá lugar o mércores 31 de outubro, ás 20:30 horas, no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra (Pasantería, 2-12 – 36002 Pontevedra).

CONFIDENCIALIDADE

Garantizarase a confidencialidade das candidaturas presentadas. Poderase difundir as características xerais das mesmas e, no seu momento, o nome, a súa actividade, logros, así como as persoas do equipo promotor.

Coa presentación da candidatura autorizase á organización a acceder ás bases de datos que permitan contrastar a información presentada.

PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

A Asociación de xóvenes Empresarios de Pontevedra é unha organización de ámbito provincial, con carácter multisectorial e sen ánimo de lucro, constituida no ano 1989 por iniciativa dun grupo de persoas con inquietu¬des empresariais definidas entorno os mozos.

Ó longo de tres décadas, AJE Pontevedra apoiou aos xóvenes emprendedores e empresarios mediante a or¬ganización de actos propios como en colaboración coa Administración Pública e outras entidades privadas. Di¬tas accións de apoio incidiron dende os primeiros pasos para a constitución da empresa ata a súa consolidación, incluíndo a xestión de liñas de financiamento sen contribucións de garantías.

A nosa misión é a de promover e espertar vocacións empresariais e defender os intereses dos xóvenes empre¬sarios, creando e favorecendo o marco adecuado para o correcto desenrolo empresarial.

Desexamos axudar aos xóvenes a ter éxito a través da mellora constante no desempeño das súas actividades, como medio máis eficaz de avanzar en liña cun desenro¬lo sostible e enriquecedor, persoal e profesional.
Queremos contribuir a formar empresarios con valor para aceptar o desafio de desenrolar novas ideas, capa¬ces de mellorar as cualidades persoais e das habilidades dos seus colaboradores e de asumir o risco inherente a unha actividade en constante movemento.

 

 

Formulario de solicitudes

Tu nombre (requerido)

Tu Email (requerido)

Teléfono (requerido)

Mensaje

Adjunte la solicitud debidamente cubierta para tener en cuenta su candidatura

Los datos de este formulario se incorporarán a la base de datos de AJE PONTEVEDRA con el objeto de enviarle información acerca de la candidatura al premio. Estos datos sólo serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado, de conformidad con el dispuesto en el RGPD. En ningún caso, los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros. Usted puede, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente se determine.

He leído y acepto la política de protección de datos