XXIII PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

BASES XXIII PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra no seu compromiso coa promoción e difusión da cultura emprendedora, a innovación empresarial, a creación de emprego e a internacionalización da PEME organiza este ano a XXIII Edición do Premio Xove Empresario, co obxetivo de recoñecer e premiar a labor de aqueles emprendedores e xóvenes empresarios que co seu esforzo e dedicación contribúen día a día a crear riqueza e emprego na nosa  provincia.

Este XXIII Premio Xove Empresario de Pontevedra está dirixido a aquelas ideas de negocio que sean lideradas por mozos da nosa provincia e sexan viables técnica e económicamente.

É por iso que AJE Pontevedra quere con este XXIII Premio Xove Empresario recompensar ese espíritu de loita que move a estos mozos a superar todos os obstáculos, actualiza a súa imaxe, os seus recursos e a súa enerxía en crear una empresa da que toda a sociedade se beneficia.

Este premio suporá para o xove empresario gañador a proxección, a través dos medios de prensa e publicidade, da súa actividade empresarial, servindo de exemplo de superación á xuventude, mostrando que o autoemprego e a innovación no mesmo é outra posibilidade de traballo, así como reclamar en voz alta o apoio de todos, o colectivo de emprendedores e xoves  empresarios, como protagonistas do presente e do futuro da nosa provincia.

 

 


PREMIOS

Esta XXIII Edición do Premio Xove Empresario do Ano 2018 componse de dúas categorías e as seguintes mencións de honor:

 • XOVE EMPRESARIO DO ANO 2018:dotado en función das súas necesidades e da súa actividade dunha oficina ou dunha nave no polígono industrial de Barro – Meis, con vixencia dun ano; ordenador persoal HP; Cheque de 6.000€ en formaciones de Galicia Business School; un ano de afiliación gratuíta en AJE e escultura conmemorativa deste evento.
 • XOVE EMPRENDEDOR DO ANO 2018:dotado con aloxamento  gratuíto durante un ano nun dos viveiros do Consorcio da Zona Franca de Vigo;  ordenador persoal HP; Cheque de 6.000€ en formaciones de Galicia Business School; un ano de afiliación gratuíta en AJE e escultura conmemorativa deste evento.

Todas as candidaturas presentadas optan a:

 • ACCESIT INNOVACIÓN: Un iPad; Cheque de 2.000€en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE e escultura conmemorativa deste evento.
 • ACCESIT CREACIÓN DE EMPREGO: Un iPad; Cheque de 2.000€en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE e escultura conmemorativa deste evento.
 • ACCÉSITÁ INNOVACIÓN NO SECTOR ALIMENTARIO: Un iPad; Cheque de 2.000€en formaciones de Galicia Business School; 6 meses afiliación gratuita AJE, estancia gratuita durante 1 ano no Espacio Emprendedor de Marín e escultura conmemorativa deste evento.
 • Premio Honorífico ao empresario de recoñecido prestixio da provincia de Pontevedra.
 • Todas as candidaturas presentadas optarán a un dos dous postos do espazo do Centro de Emprendemento (CEM) na Cidade da cultura, adecuados para a súa adaptación a actividade prevista durante un periodo de 1 ano sen costo, en renda e gastos de comunidade, salvo os gastos correntes/privativos que xere o propio negocio e as responsabilidades que da propia actividade se deriven.
 • Todas as candidaturas presentadas optarán a unha nave (entre 131,20m2y 142,70m2) no Viveiro de Empresas de Lalín da Deputación de Pontevedra, adecuada para a súa adaptación a actividade prevista durante un periodo de 1 ano sen costo, en renda e gastos de comunidade, salvo os gastos correntes/privativos que xere o propio negocio e as responsabilidades que da propia actividade se deriven.
 • Ademáis todos os candidatos aos premios recibirán un diploma de participación.

REQUISITOS

 • Poderán presentarse todos aqueles xóvenes empresarios e emprendedores con data de nacemento non anterior ó 31 de Outubro de 1977.
 • Xove Empresario do Ano 2018 empresas constituídas con anterioridade ao 30 de Abril de 2017.
 • Xove Emprendedor do Ano 2018 debe ter un proxecto de empresa a punto de por en marcha ou empresa constituída con posterioridade ao 30 Abril de 2017.
 • Ter domicilio social na provincia de Pontevedra.
 • O capital social das empresas candidatas deberá estar participado nun 25% como mínimo por persoas físicas menores de 41 anos.
 • A empresa non poderá estar participada por entidades ou empresas de titularidade pública.
 • Estar ao corrente das súas obrigas fiscais, pagos de cotas á seguridade social e non ter contraída débeda algunha coa Comunidade Autónoma Galega.
 • Non ter solicitado declaración de concurso, non ter sido declarado insolvente ou en concurso nin estar suxeito a intervención xudicial nin inhabilitado conforme a lei concursal.
 • Os candidatos deberán ter disposición para a grabación dun video promocional da súa candidatura por parte de AJE Pontevedra.
 • Asistencia obrigatoria ao acto de entrega dos premios.

DOCUMENTACIÓN

Os candidatos que desexen concorrer a estes Premios deberán enviar a  documentación a info@ajepontevedra.com

 • Solicitude de candidatura asinada que poderán conseguir na sede de AJE Pontevedra ou descargala na páxina web ajepontevedra.com
 • Memoria descritiva da actividade empresarial. (Incluindo un punto sobre as súas acción en relación RSC)
 • DNI do candidato ou candidatos.
 • Tarxeta CIF da Empresa.
 • Escrituras de Constitución da Empresa, estatutos e modificacións posteriores.
 • Logotipo para a difusión dos candidatos en web, redes, prensa e para o día do evento.

PRAZO DE ENTREGA

As candidaturas xunto coa documentación sinaladanas bases poderá presentarse ata o 28 de outubro, ás 23:59h.

ACTO DE ENTREGA

Os premios entregaranse nunha gala con motivo do XXIII PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO que terá lugar o mércores 31 de outubro, ás 20:30 horas, no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra (Pasantería, 2-12 – 36002 Pontevedra).

CONFIDENCIALIDADE

Garantizarase a confidencialidade das candidaturas presentadas. Poderase difundir as características xerais das mesmas e, no seu momento, o nome, a súa actividade, logros, así como as persoas do equipo promotor.

Coa presentación da candidatura autorizase á organización a acceder ás bases de datos que permitan contrastar a información presentada.

PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO PONTEVEDRA

A Asociación de xóvenes Empresarios de Pontevedra é unha organización de ámbito provincial, con carácter multisectorial e sen ánimo de lucro, constituida no ano 1989 por iniciativa dun grupo de persoas con inquietu¬des empresariais definidas entorno os mozos.

Ó longo de tres décadas, AJE Pontevedra apoiou aos xóvenes emprendedores e empresarios mediante a or¬ganización de actos propios como en colaboración coa Administración Pública e outras entidades privadas. Di¬tas accións de apoio incidiron dende os primeiros pasos para a constitución da empresa ata a súa consolidación, incluíndo a xestión de liñas de financiamento sen contribucións de garantías.

A nosa misión é a de promover e espertar vocacións empresariais e defender os intereses dos xóvenes empre¬sarios, creando e favorecendo o marco adecuado para o correcto desenrolo empresarial.

Desexamos axudar aos xóvenes a ter éxito a través da mellora constante no desempeño das súas actividades, como medio máis eficaz de avanzar en liña cun desenro¬lo sostible e enriquecedor, persoal e profesional.
Queremos contribuir a formar empresarios con valor para aceptar o desafio de desenrolar novas ideas, capa¬ces de mellorar as cualidades persoais e das habilidades dos seus colaboradores e de asumir o risco inherente a unha actividade en constante movemento.

 

 

Formulario de solicitudes

[contact-form-7 id="1504" title="inscripcion_premio"]
×